Adventný kalendár

Adventný kalendár
Pre našich skvelých fanúšikov na Facebooku sme si tento rok pripravili milé prekvapenie, a to Adventný kalendár COOP Jednota Krupina 2017. Každý deň otvoríme nové políčko a s ním jednoduchú úlohu či otázku pre fanúšikov.

Zapojiť sa môžete odpovedaním na otázku či splnením úlohy v komentároch. Máme pre vás pripravených 23x10€ poukážok a 1x50€ poukážku. Zapojiť sa môžete každý deň raz a tým zvýšiť svoju šancu na výhru.

Začíname 1. decembra. Políčko otvoríme každý deň o 8:00 a výhercu 10€ poukážky zverejníme v ten istý deň o 20:00 na našej FB stránke. Súťaž o 50€ poukážku bude prebiehať na Štedrý deň a výhercu zverejníme 25. decembra o 10:00.

Ak ešte stále nepatríte medzi fanúšikov Coop Jednota Krupina na Facebooku, stačí ak nám dáte palec hore👍 na tomto odkaze: https://www.facebook.com/CoopKrupina/

Zapojte sa do súťaže Adventný kalendár Coop Jednota Krupina 2017 a prilepšite si na vianočné nákupy 10€ alebo 50€ poukážkou.

Tešíme sa na vaše komentáre a prajeme veľa šťastia!

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Adventný kalendár COOP Jednota Krupina 2017

Usporiadateľom a prevádzkovateľom súťaže je:
COOP Jednota Krupina
Svätotrojičné námestie 22
963 01 KRupina
(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)
I. Termín a miesto konania súťaže:
1. Súťaž prebieha každý deň od 8:00 do 20:00 v termíne od 1.12.2017 do 25.12.2017 (ďalej len „doba konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
2. Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou https://www.facebook.com/CoopKrupina/ (ďalej len „súťažný web“).
II. Účastníci súťaže:
1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ, spôsobilá na právne úkony v celom rozsahu, s trvalým pobytom a s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“), ktorá má po celú dobu konania súťaže aktívny autentický profil na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „facebook“).
3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, ak usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
III. Výhry v súťaži a ich odovzdanie:
1. V súťaži sa hrá o výhru:
23 x 10€ nákupná poukážka COOP Jednota
1 x 50€ nákupná poukážka COOP Jednota
(ďalej len “výhra”)
Do súťaže je vložených celkom 24 ks výhry.
Každý oprávnený výherca v súťaži získa 1 ks výhry.

2. Výhry budú výhercom zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., na adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorú výhercovia uviedli v odpovedi na výhernú správu alebo osobne povolanou osobou usporiadateľa.

3. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 30 pracovných dní po vyhodnotení súťaže prostredníctvom súkromnej správy na facebook na daný osobný profil, s ktorým sa účastník do súťaže zapojil (ďalej len„výherná správa“) a formou facebookového príspevku v deň súťaže o 20:00. Súťažiaci je povinný na túto výhernú správu odpovedať a v rámci tejto odpovedi uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a e-mailovú adresu. Odoslaním tejto odpovedi udeľuje súťažiaci usporiadateľovi tiež svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, a to v rozsahu uvedenom v čl. V. ods. 1. pravidiel. V prípade, ak výherca túto svoju kompletnú odpoveď na výhernú správu nedoručí usporiadateľovi do 5 dní odo dňa odoslania výhernej správy usporiadateľom, stráca nárok na výhru, a tá prepadá v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom užití. Výhra bude každému výhercovi odoslaná najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia odpovede na výhernú správu na adresu, ktorú výherca usporiadateľovi oznámil. Súčasťou výhernej správy môžu byť bližšie informácie a inštrukcie týkajúce sa realizácie a prevzatia výhry, ktoré je výherca povinný rešpektovať.
4. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, omeškanie či stratu počas prepravy. V prípade, ak sa niektorú z výhier nepodarí doručiť bez zavinenia usporiadateľa, prepadá táto výhra v prospech usporiadateľa súťaže.
5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia identity a veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné účely.
6. V prípade, ak sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov, než je výhier v súťaži, nepoužité výhry prepadajú v prospech usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.
7. Každý súťažiaci sa smie súťaže zúčastniť výhradne s jedným autentickým facebookovým profilom. V prípade porušenia tejto povinnosti je usporiadateľ oprávnený takého súťažiaceho bez náhrady zo súťaže vylúčiť.
IV. Mechanika súťaže a určenie výhercov:
1. Do súťaže sa účastník zapojí tak, že v dobe konania súťaže:
a. Navštívi súťažný web (t.j. oficiálna facebooková stránka COOP Jednota Krupina), kde pod príspevok s vopred zadanou otázkou či úlohou vloží svoju odpoveď alebo fotografiu do komentára. Úlohy a otázky budú mať každý deň konania súťaže iný charakter.
b. Nahraním svojej súťažnej odpovedi do komentára na súťažný web súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže, a zároveň potvrdzuje (popr. udeľuje) usporiadateľovi súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a s použitím jeho podobizne a prejavov osobnej povahy podľa čl. V. ods. 2. pravidiel súťaže.
c. Súťažiaci je zaradený do súťaže okamihom úspešného nahratia súťažnej odpovedi, (ďalej len „súťažná registrácia“ alebo „registrácia“).
2. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť iba raz za deň s jedným súťažným komentárom. V prípade opakovanej účasti súťažiaceho sa k jeho ďalšej účasti už neprihliada. Zároveň už raz zaregistrovaného súťažného komentára nie je možné akokoľvek meniť či upravovať. Táto úprava súťažného komentára sa považuje za nový súťažný komentár a tým i za opakovanú účasť v súťaži, k týmto úpravám pôvodného súťažného komentáre sa tak neprihliada. Výhru v súťaži môže každý jednotlivý súťažiaci získať iba jednu.
3. Určenie výhercov:
a) V súťaži sa udeľuje 24 výhier (pozri čl. III. ods. 1 pravidiel).
b) Výhercovia budú určení nasledujúcim spôsobom:
1. Súťažiaci v súťaži zodpovedia otázku alebo splnia jednoduchú úlohu v komentári (pridajú fotografiu). Následne prebehne náhodné žrebovanie správnych odpovedí a fotografií.
Súťaž má teda celkom 24 výhercov.
c) Prvých 23 výhercov bude vyhodnotených v deň súťaže o 20:00 na súťažnej web stránke. Posledný výherca bude vyhodnotený 25.12.2017 o 10:00.
d) Jeden súťažiaci môže za celú dobu konania súťaže vyhrať iba jednu výhru.

f) V prípade, že sa do súťaže v dobe jej konania platne zapojí menej účastníkov, ako je výhier v súťaži, nerozdané výhry prepadajú v prospech zadávateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom využití.
V. Spracovanie a ochrana osobných údajov:
1. Vykonaním súťažnej registrácie a potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov (aj v rámci odpovede na výhernú správu) súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca udeľuje usporiadateľovi súhlas, aby spracúval všetky vyplnené osobné údaje súťažiaceho, najmä, meno, priezvisko, adresu bydliska a e-mail za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, odovzdania výhier a tiež zaradenia do databázy klientov, ktorú by následne po dobu svojej existencie zadávateľ využíval pri svojej podnikateľskej činnosti na rôzne marketingové aktivity, ako sú napr. adresná ponuka a informovanie o výrobkoch a službách zadávateľa a jeho obchodných partnerov, vykonávanie marketingových analýz a pod., , pričom tento súhlas udeľuje súťažiaci na dobu neurčitú, resp. až do odvolania tohto súhlasu. Súťažiaci súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov poskytnutých v rámci tejto súťaže. Takisto súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca udeľuje usporiadateľovi súhlas na prípadné zverejnenie ním poskytnutých osobných údajov v propagačných materiáloch, a to v rozsahu meno, priezvisko a adresa bydliska súťažiaceho. Súhlasí tiež so zasielaním informácií o pripravovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách zadávateľa počas doby jeho existencie, ako aj so zasielaním obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, že súhlas na ich spracovanie môže kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, a to písomne doporučeným listom adresovaným usporiadateľovi na jeho adresu. Účastník, popr. jeho zákonný zástupca berie na vedomie, že podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) má najmä právo odoprieť poskytnutie osobných údajov, svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek odvolať, má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, ich blokovanie, likvidáciu a pod. Súťažiaci si je vedomý, že usporiadateľ je povinný pri spracovávaní osobných údajov postupovať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a že ako dotknutá osoba, má práva bližšie špecifikované v § 28 až § 30 tohto zákona.

2. Odpoveďou na výhernú správu súťažiaci, popr. jeho zákonný zástupca výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ, má v zmysle § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka právo bezplatne používať ním uvedené meno, priezvisko a adresu bydliska v médiách (vrátane Internetu), propagačných a reklamných materiáloch zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a s výrobkami zadávateľa s tým, že ďalej súhlasí, aby počas súťaže mohli byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom i zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercov v súvislosti s čerpaním výhry), pričom tento súhlas udeľuje na dobu 5 rokov od skončenia súťaže.

VI. Záverečné ustanovenia:
1.  Usporiadateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá, ak si to vyžiadajú okolnosti súťaže. V prípade, ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou dodatkov k týmto pravidlám, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke zadávateľa s URL adresou www.coopka.sk/sutaze-a-pravidla.

2. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa účastníka. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, ak mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.

3. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži či vymáhanie výhier súdnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné. Výhry, ktoré sa nepodarilo v rámci súťaže prideliť konkrétnemu výhercovi, prípadne ich nebolo možné výhercovi v súlade s pravidlami súťaže doručiť, prepadajú bez ďalšieho usporiadateľovi súťaže. 

4. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou. Usporiadateľ týmto nepreberá voči súťažiacim žiadne záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.

5. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností usporiadateľa o splnení podmienok súťaže zo strany účastníka, je dôkazné bremeno na účastníkovi.

6. O výhrach v súťaži a celkovom poradí účastníkov konečne a bez možnosti odvolania rozhoduje usporiadateľ súťaže.

7. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníka, u ktorého bude mať oprávnené podozrenie na spáchaní podvodného či nekalého jednania, a to i prostredníctvom tretích osôb.

8. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

9. Táto súťaž nie nijakým spôsobom sponzorovaná, spravovaná alebo inak pridružená k sociálnej sieti facebook. Účastníci berú na vedomie, že poskytujú svoje údaje usporiadateľovi súťaže, a nie sociálnej sieti facebook.

10. Účasťou v súťaži berú súťažiaci na vedomie, že im z tohto titulu nevznikajú žiadne nároky voči sociálnej sieti facebook, resp. že sociálna sieť facebook v danom prípade nepreberá voči súťažiacim žiadne záväzky.

11. Originál úplných pravidiel súťaže bude po celú dobu konania súťaže uložený na adrese sídla zadávateľa súťaže a zverejnený na webovej stránke zadávateľa s URL adresou www.coopka.sk/sutaze-a-pravidla.

Späť