Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby spracovaním kamerovým systémom

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné námestie č. 22, 963 01 Krupina
IČO: 00169021
Družstvo je zapísané v Obchodnom registri  vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, odd. Dr.,  vložka č. 80/S
Telef. kontakt: 045 5511250 -51

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Telef. kontakt: 00 421 48  4146759,  00421 45 5115166
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk
e-mail: zodpovednaosoba@ka.coop.sk

 

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Monitorovanie  označených prevádzkových jednotiek prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa pred trestnou činnosťou, priestupkami dotknutých osôb, najmä krádežami, za účelom bezpečnosti zamestnancov, zákazníkov a  za účelom kontroly dodržiavania pracovných, výrobných postupov, kontroly pracovnej disciplíny zamestnancov.

 

4. Právny základ spracúvania:

Spracúvanie je vykonávané podľa článku 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679  (GDPR) a podľa  § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z.  O ochrane osobných údajov na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  spočívajúci v záujme zabezpečiť ochranu svojho majetku, bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov. Kontrola dotknutých osôb – zamestnancov Prevádzkovateľa  sa vykonáva na základe zákona - § 13 ods. 4  Zákonníka práce.

 

5. Identifikácia príjemcu

Osobné údaje obsiahnuté v kamerových záznamoch sa odovzdávajú orgánom činným v trestnom konaní, orgánom štátnej správy za účelom konania o priestupkoch a súdom, ďalej firmám - SEC systems, s.r.o. Hlavná 217/11, Topoľníky, Slovenská republika a ECHO security s.r.o., Horná ul. č. 484/20, Selce, ktoré vykonávajú servis kamerových systémov.

 

6. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa uchovávajú 15 dní od ich získania. V prípade trestnoprávnej alebo priestupkovej zodpovednosti,  ak to bude vyžadovať účel spracovania, na čas dlhší ako 6 dní , ktorý je ale na splnenie účelu spracúvania kamerového záznamu nevyhnutný.

 

7. Prenos  osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej krajiny:

Nevykonáva sa.

 

8. Automatizované individuálne rozhodovanie  vrátane profilovania

Nevykonáva sa.

 

9. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov a právo na ich vymazanie alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať ich spracúvanie. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie bolo v rozpore s právnymi predpismi má právo podať návrh na  začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR v zmysle § 100  Zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov.
Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na stránke https://www.coopka.sk/prava-dotknutych-osob