Práva dotknutých osôb

 

Ak spracúvame Vaše osobné údaje  a ste fyzickou osobou, považujete sa v zmysle  Zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov  za dotknutú  osobu.

Práva dotknutej osoby voči prevádzkovateľovi:

 1. Prístup k osobným údajom
 2. Právo na opravu osobných údajov
 3. Právo na vymazanie osobných údajov
 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. Právo namietať   spracúvanie osobných údajov

 

Právo na prístup k osobným údajom

 1. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe zoznam osobných údajov,  ktoré o nej spracúva. spracúva. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky tak, aby to nemalo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. Toto právo môže prevádzkovateľ odoprieť, pokiaľ je požiadavka zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu.
 2. Ak  prevádzkovateľ takéto osobné údaje  dotknutej osoby spracúva, dotknutá osoba má právo  získať od prevádzkovateľa nasledovné  informácie:

  1. o účele spracúvania osobných údajov,
  2. o kategórii spracúvaných osobných údajov,
  3. o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  4. o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  5. o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  6. o práve podať návrh na Úrade na začatie konania,
  7. o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  8. o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej informácie, najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 3. Pokiaľ dotknutá osoba požiada  opakovane  o informácie, bude toto poskytnutie spoplatnené sadzbou 10,- € za každý informačný systém, z ktorého bola informácia poskytnutá.
 4. Pri opakovanej požiadavke na poskytnutie informácie, ktorú bude oprávnená osoba identifikovať ako neoprávnenú, môže túto požiadavku  prevádzkovateľ  odoprieť.

 

Právo na opravu osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 2. Oprávnená osoba, ktorá spracúva osobné údaje, je povinná opraviť alebo zabezpečiť opravu osobných údajov, o ktorých sa dozvie, že sú nesprávne. Pokiaľ nedokáže zabezpečiť opravu osobných údajov, je oprávnená osoba túto skutočnosť povinná nahlásiť vedúcemu. Rovnako je oprávnená osoba povinná nahlásiť vedúcemu opakujúce sa prípady nesprávnych osobných údajov, obzvlášť keď tieto prípady vykazujú charakter systematickej chyby.

 

Právo na výmaz osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo na výmaz jej osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný tieto osobné údaje vymazať a zabezpečiť vymazanie aj u ostatných prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorým tieto osobné údaje poskytol, ak:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  3. dotknutá osoba použije svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl.9 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
  4. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo
  5. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 2. Právo na výmaz osobných údajov dotknutej osoby sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
  2. na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania alebo
  5. na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:

  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 2. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo za účelom uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
  Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

Oznamovacia povinnosť

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. O príjemcoch prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 2.   Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

 1. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávanej pre účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany alebo pre účel plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi okrem spracúvania na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.
 2. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážu nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 3. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvať osobné údaje na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 4. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 3 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
  V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať a uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

Právo na napadnutie rozhodnutia automatizovaným spracovaním

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

  1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 3. Prevádzkovateľ je povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

telef.  kontakt: 00421 48 4146759, 00421 45  5115166
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk, zodpovednaosoba@ka.coop.sk