Informácia o spracovaní osobných údajov (ISOU) - zasielanie newsletterov, marketing a spotrebiteľské súťaže

 

Pre všetkých našich zákazníkov, ktorí prejavia záujem o marketingové informácie a ponuky zasielané od nás formou newsletterov  alebo sa chcú zapojiť do spotrebiteľských súťaží sme pripravili informáciu o spracúvaní ich osobných údajov.
Ich ochrana bola a je vždy pre nás úplná samozrejmosť a dôležitá povinnosť. Chceme Vám týmto poskytnúť informácie v zmysle  § 19 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prečítajte si, prosíme, nižšie uvedené informácie, ktoré sme koncipovali tak, aby boli pre Vás prehľadné a praktické.

 

1. Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
Svätotrojičné námestie č. 22, 963 01 Krupina
IČO: 00169021
Družstvo je zapísané v Obchodnom registri  vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, odd. Dr.,  vložka č. 80/S
Telef. kontakt: 045 5511250 -51

 

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby 

telef.  kontakt: 00421 48 4146759, 00421 45  5115166 
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk, zodpovednaosoba@ka.coop.sk

 

3. Osobné údaje ktoré spracúvame, právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Zasielanie newsletterov

Za účelom  zasielania newsletterov spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, miesto bydliska, dátum narodenia a e-mail. Právnym základom na spracovanie osobných údajov je Váš súhlas, podľa čl. 6 ods. 1 a), GDPR a § 13 ods. 1 písm.a) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Váš súhlas so zasielaním newsletterov môžete kedykoľvek odvolať postupom uvedeným na našej Webovej stránke alebo na konci každého zaslaného newsletteru. Účelom je zasielať informácie o  našich predajných letákových akciách, výrobkoch, novinkách,  súťažiacich a výhercoch súťaží.  Účelom  je tiež informovať Vás včas o možnosti výhodne nakúpiť v predajniach  družstva a ponúkať Vám služby a tovary v našej maloobchodnej sieti, vrátane letákových ponúk a víkendových akcií.

Spotrebiteľské súťaže

COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo pre svojich zákazníkov organizuje rôzne  spotrebiteľské súťaže. Podmienkou účasti na súťaži môže byť buď len uviesť na pokladničnom doklade Vaše minimalizované osobné údaje, t.j. meno a priezvisko, miesto bydliska (bez kompletnej adresy) a telef. číslo, prípadne e-mail. V tomto prípade budú Vaše osobné údaje získané od  Vás použité len na  informovanie a vyhľadanie výhercu, prípadne zaslanie výhry.
Právnym základom na spracovanie osobných údajov  pri organizovaní spotrebiteľských súťaží  je čl. 6 ods. 1. písm. f) GDPR a 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, teda náš oprávnený záujem

Z toho vyplýva, že v tomto prípade Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nevyhnutne nepotrebujeme.
V prípade, že sa organizujú súťaže podmienkou ktorých je vyplniť špeciálny doklad (kupón, los a pod.) zvyčajne na tomto doklade nám poskytujete aj svoj súhlas so spracovaním osobným údajov. V takýchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a)  GDPR a 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

4. Identifikácia príjemcu a prístupu k osobným údajom

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v prípade zasielania newsletterov využívame výlučne pre potreby nášho družstva  COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo. Za účelom spracovania Web stránky a jej správy môžu byť prístupné spoločnosti  Web Management s.r.o., Ivánska cesta č. 2, Bratislava, IČO: 50 645 773.
Osobné údaje nám poskytnuté v súvislosti s realizáciou súťaží zásadne neposkytujeme tretím osobám. Ich odovzdanie sa uskutoční iba vtedy, ak by bolo potrebné k doručeniu vecných výhier alebo riešeniu prípadných reklamácií u tovaru, ktorý bol predmetom výhry.
Iným príjemcom ich neposkytujeme a ani nezamýšľame preniesť tieto osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 

 

5. Doba uchovávania Vašich osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje poskytnuté v súvislosti so zasielaním newsletterov uchovávame až do Vášho zrušenia súhlasu s ich spracovávaním. Po zrušení súhlasu sú osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidované a vymazané. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti so spotrebiteľskými súťažami sú vymazané a zlikvidované po ukončení  súťaže,  oznámení výhercom a odovzdaní cien zo súťaže. V prípade výhercov vecných cien  môžu byť ich osobné údaje archivované až do uplynutia lehôt na uplatnenie reklamácii vecných výhier v záručnej dobe.

 

6. Práva dotknutej osoby

a)  Máte právo požadovať od nás informáciu a prístup ku všetkým osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Ďalej máte právo na ich opravu ak sú nesprávne  alebo     neúplné, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania. Ďalej môžete     namietať spracúvanie osobných údajov a tiež máte právo na prenos Vašich       osobných údajov tretej osobe podľa Vášho rozhodnutia.
b) Poskytnutie osobných údajov na priamy marketing nie je zákonnou požiadavkou či zmluvnou požiadavkou.  Aj v prípade,  že nám odvoláte súhlas  s ich spracúvaním na tento účel, nebude to mať žiadny vplyv  na Vaše členstvo v našom vernostnom programe Nákupná karta COOP Jednota.
c) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu zodpovednej osoby alebo adresu prevádzkovateľa. Zároveň môžete súhlas odvolať v ktoromkoľvek z newsletterov, ktorý Vám zašleme.
d) Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ich ochranu, môžete sa domáhať nápravy u prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby. Máte právo kedykoľvek podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR v zmysle § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ak máte k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky neváhajte prosím kontaktovať nás e-mailom či telefonicky na č. t. 00421 45 5115166  e-mail: zodpovednaosoba@ka.coop.sk  prípadne na kontakty ďalších zodpovedných osôb uvedených v tejto písomnej informácii.

COOP Jednota Krupina, SD